plain greek yogurt veggie dip

easy, mix, plain greek yogurt, gnarly pepper, veggie dip, condiment, mix, dip, blend

easy, mix, plain greek yogurt, gnarly pepper, veggie dip, condiment, mix, dip, blend